Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

एकादशीचे अभंग

एकादशीस अन्नपान । जे नर करिती भोजन । श्‍वानविष्ठेसमान । अधम जन ते एक ॥१॥
ऎका व्रताचें महिमान । नेमें आचरती जन । गाती ऎकती हरिकिर्तन । ते समान विष्णुसीं ॥२॥
अशुद्ध विटाळशीचे खळ । विडा भक्षितां तांबुल । सांपडे सबळ । काळाहातीं न सुटे ॥३॥
सेज बाज विलास भोग । करिती कामिनीचा संग । तया जोडे क्षयरोग । जन्मव्याधी बळिवंत ॥४॥
आपण नवजे हरिकीर्तना । आणिकां वारी जातां कोणा । त्याच्या पापें जाणा । ठेंगणा तो महोमेरु ॥५॥
तया दंडी यमदुत । झालेस तयाचे अंकित । तुका म्हणे व्रत । एकाद्शी चुकलिया ॥६॥
*
पंधरा दिवसां एक एकादशी । कां रे न करिसी व्रतसार ॥१॥
काय तुझा जीव जातो  एका दिसें । फ़राळाच्या मिसें धनी घेसी ॥२॥
स्वहित कारण मानवेल जन । हरिकथ पूजन वैष्णवांचे ॥३॥
थोडे तुज घरीं होती उजगरे । देउळासी कां रे मरसी जातां ॥४॥
तुका म्हणे कां रे सकुमार झालासी । काय जाब देसी यमदुतां ॥५॥

निवडक अभंग संग्रह

संकलित
Chapters
श्लोक ३ रा
निवडक अभंग संग्रह १
निवडक अभंग संग्रह २
निवडक अभंग संग्रह ३
निवडक अभंग संग्रह ४
निवडक अभंग संग्रह ५
निवडक अभंग संग्रह ६
निवडक अभंग संग्रह ८
निवडक अभंग संग्रह ९
निवडक अभंग संग्रह १०
निवडक अभंग संग्रह ११
निवडक अभंग संग्रह १२
निवडक अभंग संग्रह १३
निवडक अभंग संग्रह १४
निवडक अभंग संग्रह १५
निवडक अभंग संग्रह १६
निवडक अभंग संग्रह १७
निवडक अभंग संग्रह १८
निवडक अभंग संग्रह १९
निवडक अभंग संग्रह २०
निवडक अभंग संग्रह २१
निवडक अभंग संग्रह २२
श्री हनुमानजन्माचे अभंग
श्रीरामजन्माचे अभंग
श्रीकृष्णजन्माचे अभंग
मंगलाचरण पहिले
काकड आरतीचे अभंग
श्रीसदगुरु महिमा
संतसंगमहिमा
गौळण
दळण
विनंतीचे अभंग
उपसंहार व वरप्रसाद
श्रीसंत सदन महिमा
क्षीरापतीचे अभंग
प्रारब्धपर अभंग
नक्र उद्धार
नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता
मुका
काल्याचे अभंग
जोहार
जातें
एडका
दत्तस्तुती
दान महात्म्य (महिमा)
भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।
बहिरा
आरत्या
मदालसा
एकादशीचे अभंग
द्वादशीचे अभंग
चांगदेव पासष्टी