A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/tmp/ci_sessiondfvfi9r8ta43ivf5puplbe3nfsv9retu): failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 172

Backtrace:

File: /var/www/bookstruck/application/controllers/Book.php
Line: 14
Function: __construct

File: /var/www/bookstruck/index.php
Line: 316
Function: require_once

निवडक अभंग संग्रह | काल्याचे अभंग| Marathi stories | Hindi Stories | Gujarati Stories

Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

काल्याचे अभंग

ये दशे चरित्र केलें नारायणें । रांगतां गोधनें राखिताहे ॥१॥
हें सोंग सारिलें या रुपें या रुपें अनंतें । पुढेंहि बहुते करणें आहे ॥२॥
आहे तुका म्हणे धर्म संस्थापनें । केला नारायणें अवतार ॥३॥
*
मेळवुनि सगळे गोपाळ । कांहीं करिती विचार ॥१॥
चला जाऊं चोरुं लोणी । आजि घेऊं चंद्रधणी ॥२॥
वेळ लावियेला अझुनी । काय करितां गडे हो ॥३॥
वाट काढिली गोविंदी । मागें गोपाळांची मांदी ॥४॥
अवघाचि वावरे । कळो नेदी कोणा खरे ॥५॥
घर पाहोनी एकांताचे । नवविधा नवनीताचें ॥६॥
रिघे आपण भीतरी । पुरवी माथुलियाच्या हरी ॥७॥
बोलो नेदी म्हणे स्थिर । खुणा दावी खा रे क्षीर ॥८॥
जोगावल्यावरी । तुका करितो चाकरी ॥९॥
*
याल तर या रे लागें । अवघें माझ्या मागें मागें ॥१॥
आजि देतों पोटभरी । पुरे म्हणाल तोंवरी ॥२॥
हळूं हळूं चला । कोणी कोणाशीं न बोला ॥३॥
तुका म्हणे सांडा घाटे । तेणें नका भरुं पोटें ॥४॥
*
शिंकें लावियेलें दुरी । होतो तिघांचें मी वरी ॥१॥
तुम्ही व्हा रे दोहींकडे । मुख पसरुनी गडे ॥२॥
वाहाती त्या धारा । घ्या रे दोहींच्या कोंपरा ॥३॥
तुका म्हणे हातीं टोका । अधिक उणें नेदी एका ॥४॥
*
पळाले ते भ्याड । त्यांसी येथें झाला नाड ॥१॥
धाट घेती धणीवरी । शिंकी उतरितो हरी ॥२॥
आपुलिया प्रती । पडलीं विचारीती रितीं ॥३॥
तुका लागे ध्या रे पायां । कैं पावाल या ठाया ॥४॥
*
धालें मग पोट । केला गाड्यांनीं बोभाट ॥१॥
ये रे ये रे नारायणा । बोलों अबोलण्या खुणा ॥२॥
खांद्यावरी भार । ती शिणत्ती बहू फ़ार ॥३॥
तुकयाच्या दातारे । नेली सुखीं केलीं पोरें ॥४॥
*
पाहाती गौळणी । तंव ती पालथीं दुधाणीं ॥१॥
म्हणती नंदाचिया पोरें । आजि चोरी केली खरें ॥२॥
त्याविण हे नासी । नव्हे दुसरीया ऎसी ॥३॥
सवें तुक्या मेला । त्यानें अगुणा आणिला ॥४॥
*
आतां ऎसें करुं । दोघां धरुनियां मारुं ॥१॥
मग टाकिती हे खोडी । तोंडी लागलीसे गोडी ॥२॥
कोंडू घरामधीं । न बोलोनी जागो बुद्धी ॥३॥
बोलावितो देवा । तुका गडियांचा मेळावा ॥४॥
*
चला वळूं गाई । बैसों जेऊं एके ठायीं ॥१॥
बहु केली वणवण । पायपिटी झाली सिण ॥२॥
खांदी भार पोटीं भूक । काय खेळायांचे सुख ॥३॥
तुका म्हणे धांवे । मग अवघें बरवे ॥४॥
*
अवघ्या सोडियेल्या मोटा । आजिचा दहींकाला गोमटा ॥१॥
घ्या रे घ्या रे दहींभात । आम्हा देतों पंढरीनाथ ॥२॥
मुदा घेऊनियां करीं । पेंधा वाटितो शिदोरी ॥३॥
भानुदास गीतीं गात । प्रसाद देतो पंढरीनाथ ॥४॥
*
घ्या रे भोकरें भाकरी । दहीभाताची शिदोरी । ताक सांडा दुरी । असेल तें तयापें ॥१॥
येथे घ्यावें तैसें द्यावें । थोडें परी निरें व्हावें । सागतों रे ठावें । असो द्या रे सकळां ॥२॥
माझें आहे तैसें पाहें । नाहीं तरी घरा जाये । चोरोनिया माये । नवनीत आणावें ॥३॥
तुका म्हणे घरीं । माझे कोणी नाहीं हरी । नका करुं दुरी । मज पायां वेगळे ॥४॥
*
काल्याचिये आसे । देव जळीं झाले मासे । पुसोनिया हांसे । टिरीसांगातें हात ॥१॥
लाजे त्यासी वांटा नाहीं । जाणें अंतरींचें तेहीं । दान होतां कांही । होऊं नेदी वेगळे ॥२॥
उपाय अपाय यापुढें । खोटे निवडितां कुडें । जोडुनिया पुढें । हात उभे नुपेक्षी ॥३॥
तें घ्या रे सावकाशे । जया फ़ावेल तो तसें । तुका म्हणे रसें । प्रेमाचिया आनंदे ॥४॥
*
आजि ओस अमरावतीं । काला पाहावया येती । देव विसरती । देहभाव आपुला ॥१॥
आनंद न समाये मेदिनी । चारा विसरल्या पाणी । तटस्थ त्या ध्यानीं । गाई झाल्या श्‍वापदें ॥२॥
जे या देवांचे दैवत । उभे असे या रंगात । गोपाळांसहित । क्रिडा करी कान्होबा ॥३॥
तया सुखाची शिराणी । तींच पाऊलें मेदिनी । तुका म्हणॆ मुनी । धुंडितां न लभती ॥४॥
*
चला बाई पांडुरंग पाहूं वाळवंटीं । मांडियेला काला भोवती गोपाळांची दाटी ॥१॥
आनंदें कवळ देती एका मुखीं एक । न म्हणती सान थोर अवघीं सकळीक ॥२॥
हमामा हुंबरी पांवा वाजवितो मोहरी । घेतलासे फ़ेर माजी घालुनियां हरी ॥३॥
लुब्धल्या नारी नर अवघ्या पशुयाती । विसरली देहभाव शंका नाहीं चित्तीं ॥४॥
पुष्पांचा वर्षाव झाली आरतियांची दाटी । तुळसी गुंफ़ोनियां माळा घालतील कंठी ॥५॥
यादवांचा राणा मनोहर कान्हा । तुका म्हणॆ सुख वाटे देखोनिया मना ॥६॥
*
कंठीं धरिला कृष्णमणी । अवघा जनी प्रकाश ॥१॥
काला वाटूं एकमेकां । वैष्णव निका सम्भ्रम ॥२॥
वाकुलिया ब्रह्मादिकां । उत्तम लोका दाखवूं॥३॥
तुका म्हणे भूमंडळी । आम्ही बळी वीर गाढे ॥४॥
*
उपजोनियां पुढती येऊं । काला खाऊं दही भात ॥१॥
वैकुंठी तो ऎसे नाहीं । कवळ कांहीं काल्याचे ॥२॥
एकमेकां देऊं मुखीं । सुखीं घालूं हुंबरी ॥३॥
तुका म्हणे वाळवंट । बरवे नीट उत्तम ॥४॥
*
आतां हेंचि जेऊं । सवें घेऊं सिदोरी ॥१॥
हरिनामाचा खिचडी काला । प्रेम मोहिला साधनें ॥२॥
चवीं चवीं घेऊं घास । ब्रह्मरस आवडी ॥३॥
तुका म्हणॆ गोड लागे । तों तों मागे रसना ॥४॥
*
चुराचुराकर माखन खाया । गौलनका नन्द कुमर कन्हैया ॥१॥
काहे बराई दिखावत मोही । जानतहुं प्रभुपन तेरा सबही ॥२॥
और बात सुन उखलसुगला । बंधलिया आपना तूं गोपाला ॥३॥
फ़ेरत बन बन गाऊं धरावत । कहे तुकयाबन्धु लकरी ले ले हात ॥४॥

निवडक अभंग संग्रह

संकलित
Chapters
श्लोक ३ रा
निवडक अभंग संग्रह १
निवडक अभंग संग्रह २
निवडक अभंग संग्रह ३
निवडक अभंग संग्रह ४
निवडक अभंग संग्रह ५
निवडक अभंग संग्रह ६
निवडक अभंग संग्रह ८
निवडक अभंग संग्रह ९
निवडक अभंग संग्रह १०
निवडक अभंग संग्रह ११
निवडक अभंग संग्रह १२
निवडक अभंग संग्रह १३
निवडक अभंग संग्रह १४
निवडक अभंग संग्रह १५
निवडक अभंग संग्रह १६
निवडक अभंग संग्रह १७
निवडक अभंग संग्रह १८
निवडक अभंग संग्रह १९
निवडक अभंग संग्रह २०
निवडक अभंग संग्रह २१
निवडक अभंग संग्रह २२
श्री हनुमानजन्माचे अभंग
श्रीरामजन्माचे अभंग
श्रीकृष्णजन्माचे अभंग
मंगलाचरण पहिले
काकड आरतीचे अभंग
श्रीसदगुरु महिमा
संतसंगमहिमा
गौळण
दळण
विनंतीचे अभंग
उपसंहार व वरप्रसाद
श्रीसंत सदन महिमा
क्षीरापतीचे अभंग
प्रारब्धपर अभंग
नक्र उद्धार
नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता
मुका
काल्याचे अभंग
जोहार
जातें
एडका
दत्तस्तुती
दान महात्म्य (महिमा)
भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।
बहिरा
आरत्या
मदालसा
एकादशीचे अभंग
द्वादशीचे अभंग
चांगदेव पासष्टी

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: