Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

रामकृष्णा 4

“समाजवाद येईल तेव्हा.”

“कधी येईल ?”

“तुम्ही आणाला तेव्हा. तो का आकाशातून पडणार आहे ? तुझ्यासारख्या तरुण मुलांनी अभ्यास करायला हवा, संघटनेत सामील व्हायला हवे. कधी गावी गेलास तर तेथेही हे विचार न्यायला हवेत. खरे ना ? आपल्यासाठी दुसरा कोण काय करणार ?”

“तुम्ही मला सोपी सोपी पुस्तक द्याल ?”

“तू किती शिकलास ?”

“चार बुके शिकलो. वाचता येते.”

“जनवाणी वाच, साधना वाच.”

“तुम्ही कोठे भेटत जाल ?”

मी त्याला माझा पत्ता दिला. इतक्यात गाडी आली.

“मी जातो. तुझे नाव काय ?”

“रामकृष्णा.”

“जातो, रामकृष्णा. सुखी राहा.”

“तुमचा समाजवाद येईल तेव्हा खरा सुखी होईन. कारण मग सर्वांच्या सुखाचा प्रश्न सुटेल!” तो मजकडे पाहून म्हणाला.