ओवी गीते : बाळराजा (Marathi)


स्तोत्रे
मुलगा मोठा होऊन बापाला मदत करू लागतो, हीच वर्णने ओव्यातून येतात. मुलाबद्दल आईच्या भावना यातून स्पष्ट होतात. READ ON NEW WEBSITE