सप्तशती गुरूचरित्र (Marathi)


संकलित
हे टेंबे स्वामी लिखित सप्तशती गुरुचरित्र आहे. त्याची एक खासियत आहे. प्रत्येक ओळीतील तिसरे अक्षर वाचत गेल्यास गीतेचा संपूर्ण पंधरावा अध्याय तयार होतो. श्री टेंबेस्वामींची अफाट प्रतिभा यातून दिसुन येते. श्रीसप्‍तशतीगुरुचरित्र वाचल्याने गुरूचरित्र वाचल्याचेच समाधान आणि पुण्य मिळते. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

अध्याय पहिला

अध्याय दुसरा

अध्याय तिसरा

अध्याय चौथा

अध्याय पाचवा

अध्याय सहावा

अध्याय सातवा

अध्याय आठवा

अध्याय नववा

अध्याय दहावा

अध्याय अकरावा

अध्याय बारावा

अध्याय तेरावा

अध्याय चौदावा

अध्याय पंधरावा

अध्याय सोळावा

अध्याय सतरावा

अध्याय अठरावा

अध्याय एकोणीसावा

अध्याय विसावा

अध्याय एकविसावा

अध्याय बाविसावा

अध्याय तेविसावा

अध्याय चोविसावा

अध्याय पंचविसावा

अध्याय सव्विसावा

अध्याय सत्ताविसावा

अध्याय अठ्ठाविसावा

अध्याय एकोणतिसावा

अध्याय तिसावा

अध्याय एकतिसावा

अध्याय बत्तिसावा

अध्याय तेहेतिसावा

अध्याय चौतिसावा

अध्याय पस्तीसावा

अध्याय छत्तिसावा

अध्याय सदतीसावा

अध्याय अडतीसावा

अध्याय एकोणचाळीसावा

अध्याय चाळीसावा

अध्याय एक्केचाळीसावा

अध्याय बेचाळीसावा

अध्याय त्रेचाळीसावा

अध्याय चव्वेचाळीसावा

अध्याय पंचेचाळीसावा

अध्याय सेहेचाळीसावा

अध्याय सत्तेचाळीसावा

अध्याय अठ्ठेचाळीसावा

अध्याय एकोणपन्नासावा

अध्याय पन्नासावा

अध्याय एक्कावन्नावा

दत्तजन्म