ओवी गीते : स्नेहसंबंध (Marathi)


स्तोत्रे
स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे. READ ON NEW WEBSITE