Android app on Google Play

 

जोहार मायबाप जोहार

 

जोहार मायबाप जोहार ।
तुमच्या महाराचा मी महार ॥१॥

बहु भुकेला झालो ।
तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो ॥२॥

बहु केली आस ।
तुमच्या दासाचा मी दास ॥३॥

चोखा ह्मणे पाटी ।
आणिली तुमच्या उष्ट्यासाठी ॥४॥