Android app on Google Play

 

आह्मां नकळे ज्ञान

 

आह्मां नकळे ज्ञान न कळे पुराण ।
वेदाचें वचन नकळे आह्मां ॥१॥

आगमाची आढी निगमाचा भेद ।
शास्‍त्रांचा संवाद न कळे आह्मां ॥२॥

योग याग तप अष्टांग साधन ।
नकळेची दान व्रत तप ॥३॥

चोखा ह्मणे माझा भोळा भाव देवा ।
गाईन केशवा नाम तुझें ॥४॥