Android app on Google Play

 

नामजची दिशा

 

मुस्लिम सुरवातीला जेरुसलेमकडे तोंड करून प्रार्थना करीत. मक्केकडे तोंड करण्याची प्रथा मागाहून सुरू झाली.