Android app on Google Play

 

पूजा विधी

 

1)     आसनं समर्पयामि     :     आसन प्रदान करा;
2)     पाद्य समर्पयामि     :     पायाजवळ पाणी सोडा
3)     अर्ध्य समर्पयामि     :     जल समर्पित करा
4)     आचमनीय समर्पयामि     :     जल प्रशान करा
5)     स्नान समर्पयामि     :     स्नानासाठी जल समर्पित करा
6)     वस्त्रां समर्पयामि     :     काले वस्त्र भेट करा
7)     गंध समर्पयामि     :     सुगंधी सामग्री भेट करा
8)     पुष्प्माल्याम समर्पयामि     :     पुष्पमाला चढवा
9)     धूपं समर्पयामि     :     अगरबत्ती धूप दाखवा
10)     दीपं समर्पयामि     :     दीप प्रज्वलित करा
11)     अक्षतं समर्पयामि     :     अक्षता समर्पित करा
12)     नैवैद्य समर्पयामि     :     काले तिळराचाभोग चढवा
13)     दक्षिणा समर्पयामि     :     दक्षिणा टाका
14)     नमस्कारम् करोमि     :     प्रणाम करा