Android app on Google Play

 

इवल्या इवल्याशा

 

इवल्याइवल्याशा
टिकल्याटिकल्यांचे
देवाचे घर बाई, उंचावरी
ऐक मजा तर ऐक खरी!

निळीनिळी वाट
निळेनिळे घाट
निळ्यानिळ्या पाण्याचे झुळझुळ पाट
निळ्यानिळ्या डोंगरात निळीनिळी दरी!

चांदीच्या झाडांना सोन्याची पाने
सोनेरी मैनेचे सोनेरी गाणे
सोन्याची केळी, सोन्याचा पेरू
सोनेरी आंब्याला सोन्याची कैरी!

देवाच्या घरात गुलाबाची लादी
मऊमऊ ढगांची अंथरली गादी
चांदण्यांची हंडी, चांदण्यांची भांडी
चांदोबाचा दिवा मोठा लावला वरी!