Android app on Google Play

 

वेदां शास्त्र आणि अठरा पु...

 

वेदां शास्त्र आणि अठरा पुराणां ।

सद्‌गुरुची आरती न कळे जना ॥ १ ॥

नवल गुरुरायाची धन्य आरती ।

ब्रह्मा, विष्णु रुद्र जय जय म्हणती ॥ धृ. ॥

सिद्ध मुनी ऋषी तटस्थ पाहती ।

न कळे न कळे ऎसे आम्हां बोलती ॥ २ ॥

रमावल्लभदासीं अलभ्य प्राप्ती सकळिक मिळोनि जय जय कारे गर्जती ॥ ३ ॥