Android app on Google Play

 

विष्णूचा पाळणा

 

जो जो जो जो रे व्यापका । सृष्टीच्या पालका ।

निज निज निज बा तू बालका । तान्हुल्या सात्विका ॥धृ॥

धावसि दासाच्या संकटाला । म्हणवुनि श्रमली काया ।

श्रम सांडुनिया निज ध्येया । हलविते पाळणिया ॥१॥

शीते व्यापिले तुज भारी । निजता सागर जठरी ।

आला काळीमा शरीरी । फणिवर धुधु:कारी ॥२॥

अद्‍भुत तव महिमा श्रुतिनिगमा । न कळे तुझी सीमा ।

तो तू स्त्रीकामा घनश्‍यामा । अंतरी धरुनी कामा ॥३॥

तुजला कैसी बा लाज नसे । कैसे झाले पिसे ।

त्र्यंबक प्रभु विनवी तुज बहुसे । येत असे रे हासे ॥ जो जो ॥४॥