व.पु.काळे संकलन व.पु.काळे

वपुंच्या पुस्तकांतील काही निवडक उतारे