व.पु.काळे संकलन

वपुंच्या पुस्तकांतील काही निवडक उतारे