Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सागर

सागर

अथांग असा हा सागर
कसा शिस्तीत खवळतोय
आणी भरती- ओहोटीची एक ओढ
त्याला बेशिस्त करून जाते.

*************************************************

नशिब

आस  आहे उडण्याची
पण पंख मात्र फुटलेच नाही
नशिबच फुटकं निघालं
कारण मनुष्याला पंखच नाही.

*************************************************

इच्छा.

पैसे कमाविण्याची धडपड
श्रीमंत होण्याची इच्छा,
काय कराल मोठा बेड घेऊन
जेव्हा झोपायचीच नसेल इच्छा.

*************************************************

हाथ

ओंजाळनारा हाथ मायेच
आखडता कधीच घेऊ नका,
प्रेमासाठी तडफडेल असा
श्राप कुणाला देऊ नका.

*************************************************