गायत्री स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । READ ON NEW WEBSITE