पवित्र बायबल - जुना करार (Marathi)


संकलित
बायबल हे ख्रिस्ती धर्मीय लोकांचे पुस्तक आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

मत्तय १-५

मत्तय ६-१०

मत्तय ११-१५

मत्तय १६-२०

मत्तय २१-२५

मत्तय २६-२८

मार्क १-५

मार्क ६-१०

मार्क ११-१६

लूक १-५

लूक ६-१०

लूक ११-१५

लूक १६-२०

लूक २१-२४

योहान १-५

योहान ६-१०

योहान ११-१५

योहान १६-२१

प्रेषितांची कृत्ये १-५

प्रेषितांची कृत्ये ६-१०

प्रेषितांची कृत्ये ११-१५

प्रेषितांची कृत्ये १६-२०

प्रेषितांची कृत्ये २१-२५

प्रेषितांची कृत्ये २६-२८

रोमकरांस पत्र १-५

रोमकरांस पत्र ६-१०

रोमकरांस पत्र ११-१६

करिंथकरांस पहिले पत्र १-५

करिंथकरांस पहिले पत्र ६-१०

करिंथकरांस पहिले पत्र ११-१६

करिंथकरांस दुसरे पत्र १-५

करिंथकरांस दुसरे पत्र ६-१०

करिंथकरांस दुसरे पत्र ११-१३

गलतीकरांस पत्र

इफिसकरांस पत्र

फिलिपैकरांस पत्र

कलसैकरांस पत्र

थेसलनिकेकरांस पहिले पत्र

थेसलनिकेकरांस दुसरे पत्र

तिमथ्याला पहिले पत्र

तिमथ्याला दुसरे पत्र

तीताला पत्र

फिलेमोनाला पत्र

इब्रीयांस पत्र १-५

इब्रीयांस पत्र ६-१०

इब्रीयांस पत्र ११-१३

याकोबाचे पत्र

पेत्राचे पहिले पत्र

पेत्राचे दुसरे पत्र

योहानाचे पहिले पत्र

योहानाचे दुसरे पत्र

योहानाचे तिसरे पत्र

यहुदाचे पत्र

प्रकटीकरण १-५

प्रकटीकरण ६-१०

प्रकटीकरण ११-१५

प्रकटीकरण १६-२२