संत तुकाराम (Marathi)


स्तोत्रे
संत तुकाराम रचीत गीते READ ON NEW WEBSITE

Chapters

अगा करुणाकरा

अणुरेणिया थोकडा

अमृताचीं फळें

अवघा तो शकुन

अशक्य तों तुह्मां नाही

आणिक दुसरें मज

आतां कोठें धांवे मन

आनंदाचे डोही आनंद

आह्मी जातो आपुल्या गावा

आह्मां घरीं धन

उठा सकळजन उठिले

उंचनिंच कांहीं नेणे

ऐसे कैसे जाले भोंदू

कन्या सासुर्‍याशीं जाये

कमोदिनी काय जाणे

करितां विचार सांपडलें

काय तुझे उपकार

काय या संतांचे

कैसे करूं ध्यान

कृष्ण माझी माता

खेळ मांडीयेला वाळवंटी

गोविंद गोविंद

घेई घेई माझे वाचे

चला पंढरीसी जाऊं

चंदनाचे हात पायही

जन विजन झालें आह्मां

जाऊं देवाचिया गावा

जातो माघारी पंढरीनाथा

जेथें जातों तेथें तूं माझा

जैसी गंगा वाहे तैसे

जें का रंजलेंगांजले

तारूं लागले बंदरीं

तुह्मी संत मायबाप

तूं माझी माउली

दाटे कंठ लागे

देह देवाचे मंदिर

धन्य आजि दिन

धन्य ती पंढरी धन्य भीमातीर

धांव घाली माझें आईं

पद्मनाभा नारायणा

पावलों पंढरी वैकुंठभुवन

पाहतोसी काय आता पुढे

पुण्य पर‍उपकार पाप ते

बा रे पांडुरंगा केव्हा

बुडता आवरीं मज

बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल

भेटीलागीं जीवा लागलीसे

मन करा रे प्रसन्‍न

मन माझें चपळ

मन हा मोगरा अर्पुनी

माझ्या वडिलांची मिरासी

मायेविण बाळ क्षणभरी

याजसाठीं केला होता अट्टहास

राजस सुकुमार मदनाचा

रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा

राम कृष्ण गोविंद

लहानपण देगा देवा

लक्ष्मीवल्लभा दीनानाथा

विठ्ठल गीतीं गावा

विठ्ठल सोयरा सज्जन

विठ्ठल हा चित्तीं

विष्णुमय जग वैष्णवांचा

वृक्ष वल्ली आह्मां सोयरीं

सत्यसंकल्पाचा दाता

सावळें सुंदर रूप

सुख पाहतां जवापाडें

संतांचिया गांवी प्रेमाचा

सुंदर ते ध्यान

हरिनामवेली पावली विस्तारी

हाचि नेम आतां

हे चि येळ देवा

हेचि दान देगा देवा

ज्ञानियांचा राजा

ॐकार प्रधान रूप