Android app on Google Play

 

आपट्याची पाने

 

या वृक्षाला वनराज किंवा अश्मंतक असे म्हणतात. पित्त व कफ दोषांवर गुणकारी आहे.