Android app on Google Play

 

मुंगी उडाली आकाशीं

 

मुंगी उडाली आकाशीं ।
तिणें गिळीलें सूर्याशीं ॥१॥

थोर नवलाव जांला ।
वांझे पुत्र प्रसवला ॥२॥

विंचु पाताळाशी जाय ।
शेष माथां वंदी पाय ॥३॥

माशी व्याली घार झाली ।
देखोनी मुक्ताई हांसली ॥४॥
 

संत मुक्ताई

स्तोत्रे
Chapters
मुंगी उडाली आकाशीं
योगी पावन मनाचा