Android app on Google Play

 

ध्यान करु जाता मन

 

ध्यान करु जाता मन हरपले ।
सगूण ते झाले गुणातीत ॥१॥

जेथे पाहे तेथे राघवाचे ध्यान ।
करी चापबाण शोभतसे ॥२॥

राम माझे मनी राम माझे ध्यानी
शोभे सिंहासनी राम माझा ॥३॥

रामदास ह्मणे विश्रांती मागणे
जीविचे सांगणे हितगूज ॥४॥