Android app on Google Play

 

गणपतीचा शनिवारचा अभंग

 

गणराया ये मोरया । सदया ये देववर्या ॥१॥

तुजवीण कोण तारी । विघ्नभीति हे निवारी ॥२॥

विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता । तूंचि एक जगद्भर्ता ॥३॥

तव चरण शरण आतां । विघ्नाची नुरवी वार्ता ॥४॥

धरिले म्यां तव चरण । आतां कैचें ये मरण ॥५॥