Android app on Google Play

 

निर्गुणाचे भेटी आलो

 

निर्गुणाचे भेटी, आलो सगुणासंगे ।
तंव झालों प्रसंगी, गुणातीत ॥१॥

मज रूप नाहीं, नांव सांगू काई ।
झाला बाई काई, बोलूं नये ॥२॥

बोलतां आपली, जिव्हा पैं खादली ।
खेचरी लागली, पाहतां पाहतां ॥३॥

ह्मणे गोरा कुंभार, नाम्या तुझी भेटी ।
सुखासुखी मिठी, पडली कैसी ॥४॥