श्री रामाचे अभंग (Marathi)


सरस्वती
श्री राम हा विष्णूचा सातवा अवतार आहे.