Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

भूपाळी शंकराची

धवळे भोळे चक्रवर्ती । धवळे अलंकार शोभती ।

धवलें धाम उमापती । सदा चित्तीं चिंतावा ॥ध्रु०॥

धवळ्या जटा गंगाजाळ । धवळा मयंक निर्मळ ।

धवले कुंडलांचा लोळ । शंखमाळ लोंबती ॥१॥

धवळी स्फटिकांची माळ । धवळे गळां उलथे व्याळ ।

धवळें हातीं नर-कपाळ । धवळा त्रिशूळ शोभतसे ॥२॥

धवळा सर्वांगें आपण । धवळें विभूतीचें लेपन ।

धवळें गात्र धवळें वसन । धवळें वाहन नंदीचें ॥३॥

धवळें कैलास भुवन । धवळें मध्यें सिंहासन ।

धवळें शंकराचें ध्यान । दास चिंतन करीतसे ॥४॥

देवांच्या भूपाळ्या

स्तोत्रे
Chapters
भूपाळी श्रीगणपतीची
भूपाळी घनश्याम श्रीधराची
भूपाळी मारुतीची
भूपाळी श्रीकृष्णाची
भूपाळी कृष्णाची
भूपाळी रामाची
भूपाळी पंढरीची
पहाटेच्या भूपाळ्या
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी आत्मारामाची
भूपाळी शंकराची
भूपाळी गंगेची
भूपाळी नद्यांची
भूपाळी दशावतारांची
भूपाळी संतांची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची