Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

भूपाळी 3

उठा पांडुरंगा आतां दर्शन घा सकळां ।  झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा ।। 1 ।।

संत साधू मुनी अवघे झालेती गोळा । सोडा शेजे सुख आतां बंघु घा मुखकमळा ।। 2 ।।

रंगमंडपी महाद्घारीं झालीसे दाटी ।  मन उतावीळ रुप पहावया दृष्टी ।। 3 ।।

राही रखुमाबाई तुम्हां येऊं घा दया ।  शेजे हालवुनी जागें करा देवराया ।। 4 ।।

गरुड हनुमंत उभे पाहती वाट ।  स्वर्गीचे सुरवर घेउनि आले बोभाट ।। 5 ।।

झालें मुक्तद्घार लाभ झाला रोकडा ।  विष्णुदास नामा उभा घेऊनि कांकाड़ा ।। 6 ।।