સિકંદર ખરેખર મહાન હતા? (Gujarati)


Gujarati Editor
સિકંદરના નામ જ્યારે પણ અમે સાંભળવા ત્યાં ધ્યાનમાં વ્યક્તિ વિશ્વ વિજય સપનું એક ચિત્ર હોય તો | સિકંદર ઇજીપ્ટ, સીરિયા, અફઘાનિસ્તાન, ઈરાન અને હાજર તેમના સ્વપ્ન પરિપૂર્ણ કરવા માટે પાકિસ્તાનને હરાવીને, ભારતીય પૃષ્ઠભૂમિ પર પદેથી સિકંદરના ઇતિહાસકારે તેમને બહાદુર યોદ્ધા બનવાની એક છબી આપી છે, પણ તે સાચું છે? અમારી પાસેથી કેટલીક બાબતો શીખો, જેના કારણે સિકંદર અમારી આંખોમાં આવા મહાન ટાઇટલ માટે હકદાર નથી. READ ON NEW WEBSITE