આસેરગઢ ફોર્ટ મિસ્ટ્રી (Gujarati)


Gujarati Editor
કેટલાક સ્થળોએ આ દુનિયામાં તેમની સાથે એક અલગ સાહસ છે. આવા એક સ્થળ ભારત સ્થિત અસીરૂગાદનો કિલ્લો છે. દૈનિક મંદિરમાં શિવની પૂજા કરવા માટે અશ્વાતથામાની આસપાસ ચાલવાથી, અહીંથી બધું અલગ પ્રકારની ટેસ્લાઇઝમથી સ્પષ્ટ છે. આ કિલ્લાનું રહસ્ય જાણવા દો.