Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

वर्डसवर्थचें फुलपांखरुं

'' .... ओ ! स्प्लेंडिड ! ब्यूटिफुल ! - छे ! वर्डसवर्थची कविता म्हणजे काय ! - मौज आहे ! फारच सुंदर, फारच उत्कृष्ट ! या महाकवीचें अंतःकरण किती प्रेमळ - अगदी मेणासारखें आहे नाहीं ? आनंदामध्यें इकडून तिकडे धिरट्या घालणार्‍या सूक्ष्म अशा किड्याला अगर मुंगीला, किंचित् कोणी अडथळा केला, तर या कवीच्या हदयाला लागलीच चटका बसून, अश्रूंनी डबडबलेले नेत्र त्याच्या कवितेंत ठिकठिकाणी कसे स्पष्ट दिसतात ! - हीच पहा की ' फूलपाखरुं ' ही कविता - किती बहारीची आहे ! ही एकच काय, वर्डसवर्थच्या सर्वच कविता गोड, मधुर, रसानें भरलेल्या आहेत ! - म्हणे माझी बहिण एमिलाईन आमच्या बागेंत बागडणार्‍या फूलपाखराला - त्याच्या पंखावर बसलेली धूळ प्रेमानें हळूच पुसावयालासुद्धां बोट लावीत नसे ! कां ? तर आपल्या नखाचा स्पर्श होऊन त्या बिचार्‍याचा नाजूक पंख कदाचित् दुखावेल - आणि त्याच्या आनंदाचा विरस होईल ! अहाहा ! वर्डसवर्थ कवीची सृष्टि, म्हणजे जिकडे तिकडे आनंद आहे ! धन्य तो कवि, आणी धन्य तो इंग्लंड देश ! खरोखर, अशा कवीच्या अघ्ययनानें खडक देखील मेण होऊन जाईल ! मग माणूस तर - अरे ! हें काय ? या पुस्तकांत हा ढेंकूण कोठून आला ? - हा थांब चोरा ! पळून जातोस काय ? अस्सा ! बरा सांपडलास ! आतां जा कसा पळून जातोस तो ! तरी म्हटलें सकाळी येवढें चावत काय होतें ! द्यावें याला खिडकीवाटें टाकून नाहीं ? - नको नाहीं तर, तसें नको ! कारण, हा पुनः घरांत येऊन चावेल ! चिरडून टाकूं ? इश ! हाताला उगीच घाण येईल अशानें ! मग ? - हां हां ! या दिव्यांतल्या चिमणीवाटें द्यावा आंत फेंकून ! म्हणजे चांगला भाजून मरेल ! पहा, पहा ! कसा चिकटून बसला आहे तो ! पडतो आहे का खालीं ? - स्स् ! हाय ! बोट जेवायची तयारी झाली ! - चला तर लवकर, - आपल्याला काय, जेवण झाल्यावर आणखी वर्डसवर्थ वाचूं !.... ''

१० जानेवारी १९१२

दिवाकरांच्या नाट्यछटा

दिवाकर
Chapters
परिचय
महासर्प
एका हलवायाचें दुकान
एः ! फारच बोबा !
आनंद ! कोठें आहे येथें ?
म्हातारा इतुका न । अवघें पाउणशें वयमान ॥
मग तो दिवा कोणता ?
दिव्याभोंवती पतंग उडत आहेत
अहो, आज गिर्‍हाईकच आलें नाही !
अहो कुंभारदादा ! असे कां बरें रडतां ?
तनू त्यागितं कीर्ति मागें उरावी
कार्ट्या ! अजून कसें तुला जगांतलें ज्ञान नाहीं ?
किती रमणीय देखावा हा ! - पण इकडे ?
अशा शुभदिनी रडून कसें चालेल ?
बाळ ! या नारळाला धक्का लावूं नकोस बरें !
सगळें जग मला दुष्ट नाहीं का म्हणणार ?
देवा ! मीच मंगळ जर जन्माला आलों नसतों - !
मुंबईत मजा गमतीची । जीवाची हौस करण्याची ॥
म्याऊं - म्याऊं - म्याऊं !
जातिभेद नाही कोठें ?
कोकिलाबाई गोडबोले
वर्डसवर्थचें फुलपांखरुं
फाटलेला पतंग
चिंगी महिन्याची झाली नाहीं तोच
ओझ्याखाली बैल मेला !
कोण मेलें म्हणजे रडूं येत नाही.
शेवटची किंकाळी !
पाण्यांतील बुडबुडे
रिकामी आगपेटी
पंत मेले - राव चढले
झूट आहे सब् !
पोरटें मुळावर आलें !
'' शिवि कोणा देऊं नये ! ''
एका नटाची आत्महत्या
कशाला उगीच दुखवा !
फ्रान्स ! - सैन्य ! जोजफीन !
असें केल्याशिवाय जगांत भागत नाही !
एका दृष्टीनें साहाय्यच केलें आहे !
पण बॅट् नाहीं !
नासलेलें संत्रें
स्वर्गांतील आत्मे !
कारण चरित्र लिहायचें आहे !
माझी डायरेक्ट मेथड ही !
हें काय उगीचच ?
तेवढेंच ' ज्ञानप्रकाशां ' त !
काय ! पेपर्स चोरीस गेले ?
हें काय सांगायला हवें !
सायकॉलॉजिकली !
त्यांत रे काय ऐकायचंय !
बोलावणं आल्याशिवाय नाहीं !
यांतही नाहीं निदान - ?