Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

एः ! फारच बोबा !

'' .... आमचे वासुदेवराव शेक्सपीअर किती उत्तम शिकवितात म्हणून सांगूं तुला ! त्यांतून अथेल्लो तर, फारच, फारच चांगलें सांगतात ! तिकडे काय पाहात आहेस रे ? अरे ती एक तरुण विधवा उगीच रडत आहे झालें ! तुला काय करायचें आहे तिच्या रडण्याशीं ? - हो, तुला एक असें विचारायचें आहे कीं, या नाटकांतल्या यागोच्या कॅरेक्टरविषयीं तुझें काय मत आहे रे ? - फारच बेमालूम साधली आहे म्हणतोस ? - छे: ! आपलें तर मत अगदीं साफ विरुद्ध आहे ! कसें म्हणून विचारशील, तर असें पाहा कीं, मनुष्याच्या दुष्ट स्वभावाला शेक्सपीअरनें वाजवीपेक्षां फाजील - अगदीं लाल भडक - असा रंग चढविला आहे झालें ! - नाहीं, तें कबूल आहे रे ! नाट्यसृष्टींत हें पात्र उत्तम - चांगलें उठावदार दिसत असेल, हें मलासुद्धां मान्य आहे ! पण तेंच आपल्या खर्‍या सृष्टींत दुष्टपणाचा पारा इतका वर चढेल कीं नाहीं याची मला तर बोवा शंकाच आहे ! इतका कठोरपणा माणसाच्या अंगीं असणें शक्य तरी आहे ? ए: ! फारच बोवा ! तूं कांहीं म्हण. निदान अशीं दुष्ट माणसें माझ्या तरी पाहण्यांत आजपर्यंत कधींही आली नाहींत, हें मात्र खास ! - स्सुक् ! ती पहा, ती पहा ! त्या खिडकींत उभी आहे ती ! - कां ? कशी सुंदर आहे ? आहे कीं नाहीं ? - हं, हं ! - तरी रडून रडून, हिच्या तोंडावरचा तजेला पुष्कळच कमी झाला आहे ! नाहींतर किती सुंदर ! - आहे, त्या धुरकटलेल्या घरामध्यें, माझें जाळें विणण्याचें काम चांगलेंच पार पडत आलें आहे ! एकदां संपण्याचा अवकाश, कीं ही येऊन त्याच्यांत अडकलीच म्हणून समज ! हः हः..... ''

२९ ऑक्टोबर १९११

दिवाकरांच्या नाट्यछटा

दिवाकर
Chapters
परिचय
महासर्प
एका हलवायाचें दुकान
एः ! फारच बोबा !
आनंद ! कोठें आहे येथें ?
म्हातारा इतुका न । अवघें पाउणशें वयमान ॥
मग तो दिवा कोणता ?
दिव्याभोंवती पतंग उडत आहेत
अहो, आज गिर्‍हाईकच आलें नाही !
अहो कुंभारदादा ! असे कां बरें रडतां ?
तनू त्यागितं कीर्ति मागें उरावी
कार्ट्या ! अजून कसें तुला जगांतलें ज्ञान नाहीं ?
किती रमणीय देखावा हा ! - पण इकडे ?
अशा शुभदिनी रडून कसें चालेल ?
बाळ ! या नारळाला धक्का लावूं नकोस बरें !
सगळें जग मला दुष्ट नाहीं का म्हणणार ?
देवा ! मीच मंगळ जर जन्माला आलों नसतों - !
मुंबईत मजा गमतीची । जीवाची हौस करण्याची ॥
म्याऊं - म्याऊं - म्याऊं !
जातिभेद नाही कोठें ?
कोकिलाबाई गोडबोले
वर्डसवर्थचें फुलपांखरुं
फाटलेला पतंग
चिंगी महिन्याची झाली नाहीं तोच
ओझ्याखाली बैल मेला !
कोण मेलें म्हणजे रडूं येत नाही.
शेवटची किंकाळी !
पाण्यांतील बुडबुडे
रिकामी आगपेटी
पंत मेले - राव चढले
झूट आहे सब् !
पोरटें मुळावर आलें !
'' शिवि कोणा देऊं नये ! ''
एका नटाची आत्महत्या
कशाला उगीच दुखवा !
फ्रान्स ! - सैन्य ! जोजफीन !
असें केल्याशिवाय जगांत भागत नाही !
एका दृष्टीनें साहाय्यच केलें आहे !
पण बॅट् नाहीं !
नासलेलें संत्रें
स्वर्गांतील आत्मे !
कारण चरित्र लिहायचें आहे !
माझी डायरेक्ट मेथड ही !
हें काय उगीचच ?
तेवढेंच ' ज्ञानप्रकाशां ' त !
काय ! पेपर्स चोरीस गेले ?
हें काय सांगायला हवें !
सायकॉलॉजिकली !
त्यांत रे काय ऐकायचंय !
बोलावणं आल्याशिवाय नाहीं !
यांतही नाहीं निदान - ?