Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

माझ्या ताईला नवरा आणायचा!

"आणायचा, माझ्या ताईला नवरा आणायचा!"
"नको बाई नको, मला नवरा नको."

"त्याचं खप्पडच नाक, त्याच्या पाठीला बाक
दोन्ही डोळ्यांनी चकणा शोधायचा!
माझ्या ताईला नवरा आणायचा!"

"माझ्या दादाला बायको आणायची!"
"नको बाबा नको, मला बायको नको."

"लाटणं तिच्या हाती, लागे तुझ्या पाठी
भोपळा टुणुक टुणुक तशी चालायची.
माझ्या दादाला बायको आणायची!"

"माझ्या ताईला नवरा आणायचा!
घट राहील अशा, मोठ्या दाढी-मिशा
बायको उडून जाईल असा घोरायचा.
माझ्या ताईला नवरा आणायचा!"

"माझ्या दादाला बायको आणायची!
तिचा घसा कसा? गाढव गाई तसा.
लाडे लाडे तुझ्याशी बोलायची.
माझ्या दादाला बायको आणायची!"