Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

रामचंद्राचीं आरती - स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदे...


स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदेही नेली ।
देहात्मकाभिमानें दशग्रीवें हरिली ॥
सद्विवेकमारुतिनें तच्छुद्वि आणिली ।
तव चरणांबुजि येउनि वार्ता श्रुत केली ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय निजबोधा रामा ।
परमार्थे आरती सद्‌भावें आरती परिपूर्णकामा ॥ धृ. ॥
उत्कट साधुनि शिळा सेतु बांधोनि ।
लिंगदेहलंकापुरि विध्वंसोनी ॥
कामक्रोधादिक राक्षस सखया मारीला ॥
वधिला जंबूमाळी भुवनी त्राहटीला ।
आनंदाची गुढी घेउनियां आला ॥ ३ ॥
निजबळें निजशक्ती सोडविली सीता ।
म्हणुनी येणें झाले आयोध्ये रघुनाथा ॥
आनंदे ओसंडे वैराग्य भरता ।
आरती घेउनि आली कौसल्या माता ॥ जय. ॥ ४ ॥
अनुहत वाजिंत्रध्वनि गर्जती अपार ।
अठरा पद्मे वानर करिती भूभु:कार ॥
आयोध्येसी आले दशरथ कुमार ।
नगरी होत आहे आनंद थोर ॥ जय. ॥ ५ ॥
सहज सिंहासनी राजा रघुवीर ।
सोहंभावें तया पूजा उपचार ॥
सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।
माधवदासस्वामी आठव ना विसर ॥ जय. ॥ ६ ॥

रामचंद्राचीं आरती

भगवान दादा
Chapters
रामचंद्राचीं आरती - आरती रामचंद्रजींचीं । सुज...
आरती रामाची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीरामा...
आरती रामाची - जयजयाजी रामराया करि कृपेच...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहा...
रामचंद्राचीं आरती - अवतरला रघुपती जे । आनंदली...
रामचंद्राचीं आरती - सर्वही वस्तु त्वद्रुप मज ...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय आत्माराम...
रामचंद्राचीं आरती - स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदे...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं गे माय आतां कवणा...
रामचंद्राचीं आरती - श्यामसुंदर रामाचे चरणकमळी...
रामचंद्राचीं आरती - नयना देखत जन हे विलयातें ...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथ राजकुमारा धृत मुक्ता...
रामचंद्राचीं आरती - कमळाधर कमळाकर कमळावर ईशा ...
रामचंद्राचीं आरती - साफल्य निजवल्या कौसल्या म...
रामचंद्राचीं आरती - त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे ग...
रामचंद्राचीं आरती - अयोध्या पुरपट्टन शरयूचे त...
रामचंद्राचीं आरती - ऎकावी कथा कानीं राघवाची ,...
रामचंद्राचीं आरती - श्रीमद्रामचंद्रा अयोध्याप...
रामचंद्राचीं आरती - स्वात्मसुखामृत सागर जय सद...
रामचंद्राचीं आरती - राक्षसंभारे पृथ्वी बहुभार...
रामचंद्राचीं आरती - तव ध्यानें माझें मन मोहित...
रामचंद्राचीं आरती - आजि रघुपति तव चरणीं करितो...
रामचंद्राचीं आरती - बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्...
रामचंद्राचीं आरती - रत्नांची कुंडलें माला सुव...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रघुवीरा । राम...
रामचंद्राचीं आरती - आरती करितों राघवचरणीं । ...
रामचंद्राचीं आरती - परमात्मा श्रीरामा महामाया...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रामराया । महा...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं माय आतां कवणा ओव...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथे रामचंद्रा कौसल्या प...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय मंगलधामा...
रामचंद्राचीं आरती - जय जय श्रीरामचंद्रा भक्तव...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय चिन्मय र...
श्रीरामाची आरती - जयजय रघुनंदन प्रभु, दिन द...