Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आशा


व्यापात या साऱ्या

जगणे मी विसरलो

ना कधी हसलो

ना कधी रडलो...

कामात रमताना

भावना बोथट झाल्या

का कळेना कधी

मलाच मी दुरावले...

ना समजली कधी

किंमत ती नात्यांची

एकटाच विहरताना

मदिरा प्राण झाली...

प्याल्यात त्या मी

बुडविला एकटेपणा

रिचवूनी मग त्याला

पोटात दवडिले...

पाहतो वाट आता

सुखस्वप्नांची

विसरुनी आज

किंमत भावनांची...