Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

किती पाहू तुझी वाट...

किती पाहू तुझी वाट
किती पाहू घड्याळात
काटा रुसून बसला
वेळ थांबला दारात!

डोळे तुझ्या वाटेवर
क्षणाक्षणाची पाळत
एक एक क्षण असा
जावा धावत पळत

तुझी वेळ व्हावी
अन तू धावत यावी
एकटक  नजरेला
थोडी उसंत मिळावी

वेळ पुढे सरकेना
द्वाड जागीच थांबला
माझा श्वास असा कसा
थोडा उगीच लांबला

जीव कासावीस झाला
आता धीर धरवेना
डोळा नित वाट पाहे
जीव वाटेत गुंतला

वारा वाहे खट्याळ
अन धुंदी संचारली
चित्त चित्तात रंगलं
तुझी चाहूल लागली

रघू व्यवहारे
औरंगाबाद
८ जुलै