Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

एका शापामुळे धृतराष्ट्र अंध जन्माला आला


धृतराष्ट्र आपल्या मागील जन्मात एक अत्यंत दुष्ट राजा होता. एक दिवस त्याने पाहिले की नदीत एक हंस आपल्या पिल्लांसोबत आरामात विहार करत होता. त्याने आदेश दिला की हंसाचे डोळे फोडले जावेत आणि त्याच्या पिल्लांना मारून टाकण्यात यावे. याच कारणाने तो पुढच्या जन्मात अंध झाला आणि त्याचे पुत्र देखील त्या हंसाच्या पिल्लांप्रमाणेच मारले गेले.