Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

मेंढ्या व कुत्रे

एकदा मेंढ्यांनी धनगराजवळ गार्‍हाणे केले की, 'आमची लोकर तुम्ही नेहमी कापून घेता. आमच्या दुधावर नि मांसावर आपला निर्वाह करता. पण आमच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था तुम्ही मुळीच ठेवत नाही. डोंगरावर चरून आम्ही आमची भूक भागवतो व ओढ्याचे पाणी पिऊन दिवस घालवतो. उलट तुमचा गलेलठ्ठ कुत्रा तुम्हाला लोकर देत नाही. त्याचा दुसरा कोणताही उपयोग तुम्हाला होत नाही तरी त्याचे मात्र तुम्ही लाड करता, हे योग्य नाही.' ते बोलणे ऐकून कुत्रा म्हणाला, 'अरे, शांत व्हा, असे हमरीतुमरीवर येऊ नका. तुमच्याबरोबर फिरून व तुमच्यावर लक्ष ठेवून तुमचं रक्षण करण्यासाठी जर मी नसतो तर लांडग्यांनी तुम्हांला कधीच खाऊन टाकलं असतं किंवा चोरांनी चोरून नेलं असतं हे लक्षात घ्या !'

तात्पर्य

- सर्व प्राण्यांचा उपयोग सारखा नसतो. हे लक्षात घेतले तर कोणी कोणास नावे ठेवण्याचे कारण राहात नाही.

इसापनीती कथा १०१ ते १५०

इसाप
Chapters
मधमाशा आणि त्यांचा धनी
लांडगा आणि बगळा
कुत्रा आणि सिंह
कोळी आणि चिमणी
कोल्हा आणि साळू
कोल्हा आणि कावळा
कोल्हा आणि करकोचा
गरुडपक्षीण आणि कोल्हीण
गाढवाचे पोर आणि रानडुक्कर
डोमकावळा
देवाकडे राजा मागणारे बेडूक
बोकड आणि बैल
अविचारी शेतकरी
शेतकरी आणि दैव
Tउंदीर आणि बेडूक
समुद्र किनार्‍यावरील प्रवासी
पारवा आणि तसबीर
लांडगा आणि कोकरू
लांडगा आणि मेंढी
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडा आणि रत्‍न
किडा आणि खोकड
खेकडा आणि त्याचे पोर
कावळा आणि कबुतरे
पायाला साखळी बांधलेला कावळा
कबुतर आणि कावळा
हंस आणि बगळा
गिधाड आणि त्याचे पाहुणे
गावठी गाढव आणि रानगाढव
गरुड आणि घुबड
गाढव व कुत्रा
गाढव आणि बेडूक
धीट कुत्रा
धनगर आणि त्याच्या मेंढ्या
देव आणि माकड
दैव आणि मुलगा
दैव आणि गावंढळ मनुष्य
चिलट आणि सिंह
बगळे आणि राजहंस
बाभळ आणि सागवान
अस्वल व कोल्हा
बैल आणि बोकड
बैल आणि चिलट
चित्ता आणि कोल्हा
दोघे वाटसरू व अस्वल
उंदीर, कोंबडा व मांजर
तरुण आणि त्याचे मांजर
सिंह आणि तीन बैल
शेतकरी व गरुड
बहिरी ससाणा व कोंबडा
ससा आणि कुत्रा
सरदार व त्याचा घोडा
समुद्र आणि नद्या
साळू आणि साप
मेंढ्या व कुत्रे
माणूस व मुंगूस
मांजरे व उंदीर