Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

साळू आणि साप

'मला आपल्या बिळात जागा द्याल तर मी तुमची फार आभारी होईन.' अशी एका साळूने सापांना विनंती केली. सापांनी अविचारांनी ती तिची विनंती मान्य करून तिला आपल्या बिळात येऊ दिले. ती आत शिरताच तिची काट्यासारखी तीक्ष्ण पिसे अंगास रुतून सापांना फार दुःख झाले. मग ते तिला म्हणाले, 'साळूबाई, आता तुम्ही येथून जाल तर बरं होईल. तुमचा हा उपद्रव आमच्याच्याने सहन करवत नाही.' हे ऐकताच साळू म्हणाली, 'मी का जाईन ? मला तर ही जागा फार आवडली, ज्यांना ती आवडत नसेल त्यांनी पाहिजे तर खुशाल जावं.'

तात्पर्य

- काही लोक इतके दुष्ट असतात की एकदा त्यांना दुसर्‍याच्या घरी आश्रय मिळाला की हळूहळू त्याला घरातून बाहेर काढून ते घर ते बळकावून बसतात.

इसापनीती कथा १०१ ते १५०

इसाप
Chapters
मधमाशा आणि त्यांचा धनी
लांडगा आणि बगळा
कुत्रा आणि सिंह
कोळी आणि चिमणी
कोल्हा आणि साळू
कोल्हा आणि कावळा
कोल्हा आणि करकोचा
गरुडपक्षीण आणि कोल्हीण
गाढवाचे पोर आणि रानडुक्कर
डोमकावळा
देवाकडे राजा मागणारे बेडूक
बोकड आणि बैल
अविचारी शेतकरी
शेतकरी आणि दैव
Tउंदीर आणि बेडूक
समुद्र किनार्‍यावरील प्रवासी
पारवा आणि तसबीर
लांडगा आणि कोकरू
लांडगा आणि मेंढी
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडा आणि रत्‍न
किडा आणि खोकड
खेकडा आणि त्याचे पोर
कावळा आणि कबुतरे
पायाला साखळी बांधलेला कावळा
कबुतर आणि कावळा
हंस आणि बगळा
गिधाड आणि त्याचे पाहुणे
गावठी गाढव आणि रानगाढव
गरुड आणि घुबड
गाढव व कुत्रा
गाढव आणि बेडूक
धीट कुत्रा
धनगर आणि त्याच्या मेंढ्या
देव आणि माकड
दैव आणि मुलगा
दैव आणि गावंढळ मनुष्य
चिलट आणि सिंह
बगळे आणि राजहंस
बाभळ आणि सागवान
अस्वल व कोल्हा
बैल आणि बोकड
बैल आणि चिलट
चित्ता आणि कोल्हा
दोघे वाटसरू व अस्वल
उंदीर, कोंबडा व मांजर
तरुण आणि त्याचे मांजर
सिंह आणि तीन बैल
शेतकरी व गरुड
बहिरी ससाणा व कोंबडा
ससा आणि कुत्रा
सरदार व त्याचा घोडा
समुद्र आणि नद्या
साळू आणि साप
मेंढ्या व कुत्रे
माणूस व मुंगूस
मांजरे व उंदीर