Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

लांडगा आणि कोकरू

एकदा एक कोकरू पाणी पिण्यासाठी ओढ्यावर गेले. तेथे वरच्या बाजूस एक लांडगा पाणी पीत होता. ते पाहून कोकरू ओढयाच्या खालच्या बाजूस येऊन पाणी पिऊ लागले. त्या कोकराला काहीतरी निमित्त काढून मारावे असे लांडग्याच्या मनात आले आणि तो कोकराला म्हणाला, 'अरे, तू पाणी गढूळ केलंस. आता मी आपली तहान कशी भागवू ? माझा असा अपमान तू का म्हणून केलास ? तेव्हा कोकरू घाबरून म्हणाले, 'अरे, असं कसं होईल ? तुझ्याकडून जे पाणी वाहात आलं ते मी प्यायलं. मग मी गढूळ केललं पाणी तुझ्याकडे कसं येईल ?

तेव्हा लांडगा रागावून म्हणाला, 'गेले सहा महिने माझ्या मागे तू मला शिव्या देतो आहेस.'

कोकरू म्हणाले, 'नाही रे ! मी तर फक्त तीन महिन्यांचा आहे. मग मी तुला सहा महिने कशा शिव्या देईन ?' परंतु लांडगा यावर गप्प बसला नाही. तो डोळे वटारून म्हणाला, 'लबाडा, तू मला शिव्या दिल्या नसल्यास तर तुझ्या बापाने दिल्या असतील !' असे म्हणून त्याने त्याचा जीव घेतला.

तात्पर्य

- जो बलवान आणि घातकी आहे, त्याच्यापुढे खरेपणा चालत नाही.

इसापनीती कथा १०१ ते १५०

इसाप
Chapters
मधमाशा आणि त्यांचा धनी
लांडगा आणि बगळा
कुत्रा आणि सिंह
कोळी आणि चिमणी
कोल्हा आणि साळू
कोल्हा आणि कावळा
कोल्हा आणि करकोचा
गरुडपक्षीण आणि कोल्हीण
गाढवाचे पोर आणि रानडुक्कर
डोमकावळा
देवाकडे राजा मागणारे बेडूक
बोकड आणि बैल
अविचारी शेतकरी
शेतकरी आणि दैव
Tउंदीर आणि बेडूक
समुद्र किनार्‍यावरील प्रवासी
पारवा आणि तसबीर
लांडगा आणि कोकरू
लांडगा आणि मेंढी
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडा आणि रत्‍न
किडा आणि खोकड
खेकडा आणि त्याचे पोर
कावळा आणि कबुतरे
पायाला साखळी बांधलेला कावळा
कबुतर आणि कावळा
हंस आणि बगळा
गिधाड आणि त्याचे पाहुणे
गावठी गाढव आणि रानगाढव
गरुड आणि घुबड
गाढव व कुत्रा
गाढव आणि बेडूक
धीट कुत्रा
धनगर आणि त्याच्या मेंढ्या
देव आणि माकड
दैव आणि मुलगा
दैव आणि गावंढळ मनुष्य
चिलट आणि सिंह
बगळे आणि राजहंस
बाभळ आणि सागवान
अस्वल व कोल्हा
बैल आणि बोकड
बैल आणि चिलट
चित्ता आणि कोल्हा
दोघे वाटसरू व अस्वल
उंदीर, कोंबडा व मांजर
तरुण आणि त्याचे मांजर
सिंह आणि तीन बैल
शेतकरी व गरुड
बहिरी ससाणा व कोंबडा
ससा आणि कुत्रा
सरदार व त्याचा घोडा
समुद्र आणि नद्या
साळू आणि साप
मेंढ्या व कुत्रे
माणूस व मुंगूस
मांजरे व उंदीर