Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

बोकड आणि बैल

एक खोडकर बोकड एका नांगराला जुंपलेल्या बैलाला म्हणाला, 'तू किती दुर्दैवी आहेस ! दिवसभर हे जू मानेवर घेऊन तू कष्ट करतोस. जन्मभर तू असाच गुलामगिरीत राहाणार आहेस का? मी बघ बरं कसा मनाला वाटेल तिथे हिंडतो. खातो पितो !'

बैलाने यावर काही उत्तर दिले नाही. परंतु संध्याकाळी जेव्हा तो बैल काम संपवून घरी जात होता तेव्हा त्याच बोकडाला बळी देण्यासाठी चालवलेले त्याला दिसले. तेव्हा तो बैल त्या बोकडाला म्हणाला, 'आता सांग बरं माझी स्थिती चांगली की तुझी?'

तात्पर्य

- दुसर्‍याला संकटात सापडलेले पाहून हसणारा मनुष्य स्वतःही संकटात सापडू शकतो.

इसापनीती कथा १०१ ते १५०

इसाप
Chapters
मधमाशा आणि त्यांचा धनी
लांडगा आणि बगळा
कुत्रा आणि सिंह
कोळी आणि चिमणी
कोल्हा आणि साळू
कोल्हा आणि कावळा
कोल्हा आणि करकोचा
गरुडपक्षीण आणि कोल्हीण
गाढवाचे पोर आणि रानडुक्कर
डोमकावळा
देवाकडे राजा मागणारे बेडूक
बोकड आणि बैल
अविचारी शेतकरी
शेतकरी आणि दैव
Tउंदीर आणि बेडूक
समुद्र किनार्‍यावरील प्रवासी
पारवा आणि तसबीर
लांडगा आणि कोकरू
लांडगा आणि मेंढी
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडा आणि रत्‍न
किडा आणि खोकड
खेकडा आणि त्याचे पोर
कावळा आणि कबुतरे
पायाला साखळी बांधलेला कावळा
कबुतर आणि कावळा
हंस आणि बगळा
गिधाड आणि त्याचे पाहुणे
गावठी गाढव आणि रानगाढव
गरुड आणि घुबड
गाढव व कुत्रा
गाढव आणि बेडूक
धीट कुत्रा
धनगर आणि त्याच्या मेंढ्या
देव आणि माकड
दैव आणि मुलगा
दैव आणि गावंढळ मनुष्य
चिलट आणि सिंह
बगळे आणि राजहंस
बाभळ आणि सागवान
अस्वल व कोल्हा
बैल आणि बोकड
बैल आणि चिलट
चित्ता आणि कोल्हा
दोघे वाटसरू व अस्वल
उंदीर, कोंबडा व मांजर
तरुण आणि त्याचे मांजर
सिंह आणि तीन बैल
शेतकरी व गरुड
बहिरी ससाणा व कोंबडा
ससा आणि कुत्रा
सरदार व त्याचा घोडा
समुद्र आणि नद्या
साळू आणि साप
मेंढ्या व कुत्रे
माणूस व मुंगूस
मांजरे व उंदीर