Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...

पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा निष्पाप,

भोळा अगदी नाव तयाचे बाळू जगताप.

गावामधले गुंड तयाला सदाकदा छळती

त्याला बघता दुष्‍टपणाला त्यांच्या ये भरती.

एके दिवशी घोडा अपुला घेऊन सांगाती

गुंडमंडळी, मित्र तयांचे, रस्त्यावर फिरती.

तोच अचानक दिसला बाळू त्यांना तो भोळा

क्षणात झाले त्याच्याभोवती सारे ते गोळा.

कुणी ओढती हात तयाचे, मान कुणी धरती,

गुंडांचा तो नेता येई घोडयासह पुढती.

म्हणे "बोल तू या प्राण्याचे नाव असे काय ?
सांग मला हा आहे घोडा अथवा ही गाय ?"
सांगे बाळू "गाय नसे ही, आहे हा घोडा."

गुंड म्हणे "तव फुटले डोळे, चढवु तुज खोडा !"

सगळे धरुनि त्याला म्हणती "गायच ही मूढा !"

रडून बाळू म्हणे "असे हा घोडा, मज सोडा."

तिकडुन येई परगावचा कोणी वाटसरु

गुंड म्हणाला, "चला विचारु याला, न्याय करु !"

हसूनिया ते वाटसरुला खुणावती सगळे

वाटसरुही हसुनी अपुले मिचकावी डोळे

"अहो पाहुणे", गुंड म्हणाला, "हा प्राणी काय ?

बाळू म्हणतो आहे घोडा, म्हणतो मी गाय.

तुम्ही शहाणे सांगा आता काय खरे-खोटे,

ठरेल खोटे त्याला आपण देऊया रट्टे !"

डोळे उडवित म्हणे पाहुणा, "बघतो मी नीट."

घोडयाचा तो लगाम घेई अपुल्या हातात,

बसून वरती नेई मग तो घोडा दूर जरा

पाहुन गुंडाकडे, म्हणे पाहुणा, "ऐका न्याय खरा !

घोडा नाही, गाय नसे, हे गाढव दमदार

माझे आहे, चुकले होते, मी तर कुंभार !"

असे म्हणुनी क्षणात उधळी घोडा तो स्वार

हा हा म्हणता होई बिलंदर दृष्‍टीच्या पार.

बावरलेले गुंड भयाने सारे ओरडती

कधीच गेला घोडा-कैसा यावा तो हाती ?

खुल्या मनाने खुदकन हसला बाळू जगताप

कधी दिला ना नंतर त्याला कोणी मग ताप !

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...